Dr.Rıza Nur’un Vasiyeti

Ana Sayfa » Haber » Güncel » Dr.Rıza Nur’un Vasiyeti
Paylaş
Tarih : 17 Haziran 2018 - 12:36

dr.rıza nur

Araştırma:Hamdi GÖKÇEN

Sinoplu Dr. Rıza Nur İskenderiye Cuma 17 Kânunusâni 1936 tarihinde tamamladığı vasiyetinde bakınız neleri kayıt altına almış.

 

VASİYETNAMEM

«Sinop’da Rıza Nur Kütüphanesi» adında bir kitap yazıp buna evevlce yaptığım vakıflara ait dört vakıfname­yi dercettim. Bu vakıfnamenin asıllan bu eserin asıllan müsveddesi ile beraber zarf içindedir. Şunu tekrar edeyim ki, bu vakıfnameleri ölüme bağlı olarak yapmadım. 4 nu­maralı vakıfnamede zikrettiğim gibi tasarruf etmek hak­kımı kullanarak tamamiyle vakfedip millete verdim^ Bu sebeple varislerim bu vakıflardan hiçbir şey alamazlar, Bu vakıfnâmelerle zevceme verdiğim hakkı iptal ediyorum. Benim zevcem yoktur. Vakfettiğim şeyler şunlardır: Kü­tüphane binası, kütüphaneye koyduğum kitaplar ve de­mirbaş eşya, Sınop’da kütüphanenin bir odasında saklı ve malım olan zatî hane eşyası ve cerrahi aletlerim, kütüp­haneye irad olmak üzere kütüphaneye bitişik hane, ve 4 numaralı vakfiye ile verdiğim bitişik arsalar, bir çiftlik, çiftlikteki eşya, iki kayık bir motor, İskenderiye’deki hane eşya, elbise ve çamaşırlar, ve levha tablolar, lakenderiye’de hanemdeki kitaplar, Sinop’taki örgü makina­sı, İskenderiyede’ki Fransızca neşriyatım, yanımdaki altın ve elmas mevad, işleme ve madenî sofra takımları, el işlemeleri, on tane fransız P.L.M. tahvilâtı, henüz basılmış eserlerimin müsveddeleri; muhabere evra­kım, pasaportlar, diplomalar, Mısır’da hekimlik müsa­adesi gibi vesikalardır. Bunların listeleri ve vakıfnamele­rin asıllan bu vasiyetname ile beraber bir zarfta saklıdır. Kütüphanedeki kitaplar beş bin cild kadar olup kütüphanede duran esas defterinde kayıtlıdır. Demirbaş eşya lis­tesinde Sinop’da kütüphanededir. Ben ölünce Sinop valisi, mahkeme reisi ve belediye reisinden mürekkep bir hey’et kütüphaneyi, çiftlik ve emsali varidatlarım idare etsin Hiç kimseye on para borcum yoktur.

 

26 Şaban 1342 ta* rıhli birinci vakfiyedeki şart mucibince ben Ölünce kütüp­hanenin karayel ve cadde cihetindeki oda sırf bana ait eşyaya tahsis edilecektir; bu eşya yaptırılacak camekânla- ra konacaktır. Bu eşya şunlardır: 1 – İskenderiye’de yazı masamın üstünde duran basılmış, ciltletilmiş ve adedi 35 olan eserlerim ile yine cilt haline konmuş ve fakat henüz basılmamış eserlerim. 2 – Henüz basılmamış olan eserleri­min müsveddeleri ki, büyük zarflar içinde olup yanımda sandıktadır. 3 * Sinap’da ve İskenderiye’de bulunan bütün muhaberatım ve bütün evrakım ki; yine aynı sandıkta ve yazı masamdadır. 4 – İskenderiye’de hanemdeki yağlı bo­ya, sulu boya ve boyasız levhalar ki İskenderiye’de yanım­daki listede yani kitap listesinin sonunda müfredatı var­dır. 5 – Pasaportlarım, diplomalarım, Mısır’da tababet müsadesi ila… vesikalar. 6 – Sinop’da kütüphanemdeki Türk Tarihi müsveddeleri, 1919 intihap dolaşması, ançi ile paçi, Viyana mektupları gibi eserlerimin müsveddele­ri. 7 – Sinop’da eşyam arasında olan Moskova muahede­sini mühürlediğim mühür. 8 – İskenderiye’de yanımda olan Lozan muahedesini mühürlediğim mühiir. 9 – Sinop’da eşyam arasında olan Lozan muahedesini imzaladığım sti­lo. 10 – İskenderiye’de yanımda olan ilk Maarif Vekâletini teşkil edip bütün maarif vekillim müddetince kullandı­ğım kalem. 11 – Yanımdaki ve Sinop’daki bütün fotoğra- filerim. 12 – Otuz yıldır kullandığım ve Sakarya Muhare­besi zamanında onunla toprak üstünde yattığım san bat­taniye ki İskenderiye’de yanımdadır. 13 – Tapu senetleri ve haritalar. 14 – Vakıfnameler. Hepsi bunlardır.

İsken­deriye’de yanımda olan ve listesi mevcut bulunan 415 kitap Sinop’a yollanıp kütüphanede umumi kitaplar arasına konacaktır. Bu kitap bu vasiyetnamenin yazılma tarihinden itibaren çoğalacaktır. Onlar da Sinop Rıza Nur Kütüphanesine verilsin. Ve yine yanında olan Oguznâme, Pelliyo’ya Cevap, Türk Bilik Revüsünün bütün sayıla­rından mevcut yüzlerce nüshalar Sinop’da kütüphaneye Türk tarihlerinin ve fazla nüshaları olan diğer eserleri­min bulunduğu odaya konacak, orada yavaş yavaş satı­lacak, satıldıkça kütüphaneye bir irad kaytedilecektir. İskenderiye’deki diğer bütün eşyam elmas ve emsali kıy­metli şeylere kadar satılıp parası kütüphaneye irad olu­nacaktır. Bu paralar Sinop’da kütüphane namına banka­ya konacaktır. Bu iradlardan ve çiftlik ve hanenin vari­datından 3 numaralı vakıfname mucibince ilk önce ve her ınasrafdan evvel basılmayıp kalmış olan eserlerim basıla­caktır. öldüğüm vakit eşyamı yazıp müzayede ile satmak için namuslu adam olan Doktor Ali îzzet Bey, Türk Şe­kerciliği mağazası sahibi Hakkı Bey ve tüccardan Hafız Veli Bey veya bunlardan bir veya ikisi konsolos ile beraber bulunup muameleyi yapsınlar. Konsoloshanede AB Sefer adındaki tercümanı bu işlere asla müdahale ettirme­sinler. O vatansız hırsız namussuz biridir.

MEZAR YERİ VASİYETİ

Benim me­zarım Sinop’da çiftliğimdeki menba suyunun bulunduğu tepenin deniz cihetinde olan ucuna yapılsın. Cenazemin nakli masrafı satılan eşyamın bedelinden ve zuhur edecek paramdan yapılsın. Eğer Mustafa kemal ve İsmet Paşa­lar sağ ise cenazem İskenderiye’de gömülsün; onlar Öl­dükten sonra Sinop’da dediğim yere nakledilsin. Eğer ka­nunu medenî dörtte biri varislerime verirse bu müessese mahvolur. Yazıktır. Bunun çaresini bulsunlar”

İskenderiye, Cuma, 17 Kânunusâni-1936 Doktor RIZA NUR

 

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Sinoplu Antrenörün Takımı Dünya 2.
Sinoplu Antrenörün Takımı Dünya 2.

HABER:Hamdi GÖKÇEN Sinop’un ilk Türk eczacısı Macit Tekinalp ile Kuyumcu Faik Ünaldı’nın torunu,Özcan ve Şermin Tekinalp’in oğlu

Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
Kurban Bayramımız Kutlu Olsun

      Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan AYHAN kısa mesajı”KURBAN

SİNOP’UN SEVİLEN KALECİSİYDİ
SİNOP’UN SEVİLEN KALECİSİYDİ

Haber-Foto:Hamdi GÖKÇEN Sinop’un sevilen kalecisi Necdet Karaman, dün geçirdiği ani rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetti. Necdet Karaman,gençlik

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz